വിദഗ്ധതൊഴിലാളികളായ കുടിയേറ്റക്കാരെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് സസ്കാചുവാൻ

സസ്കാചുവാൻ ഇമിഗ്രൻറ് നോമിനി പ്രോഗ്രാം(എസ്.ഐ.എൻ.പി) ഫെബ്രുവരി 13നു നടന്ന ഡ്രോയിൽ എക്സ്പ്രസ്സ് എൻട്രി, ഒക്യുപ്പേഷൻസ് ഇൻ ഡിമാൻഡ് വിഭാഗങ്ങളിൽ പെട്ട 646 പേരെ കാനഡയിൽ സ്ഥിരതാമസത്തിനായുള്ള ശുപാർശക്കായി…

Read More...

കാനഡയിൽ ഇവൻറ് പ്ലാനർ ആയി ജോലി ചെയ്യാം

ലോകത്തിൻറെ എല്ലാ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉള്ള വിദഗ്ധതൊഴിലാളികളെയും ഇവിടെ സ്ഥിരതാമസം തുടങ്ങുവാനും ജോലി ചെയ്യുവാനും കാനഡ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഇവൻറ് പ്ലാനിംഗ് (NOC 1226)  ഇത്തരത്തിൽ കാനഡയിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒട്ടനവധി വിജയസാധ്യതയുള്ള…

Read More...

ആസ്വാദ്യകരമായ ഒരു ഭാവിജീവിതത്തിനായി നോവാ സ്കോഷ്യയിൽ സ്ഥിരതാമസമാക്കൂ

കാനഡയുടെ കിഴക്കുഭാഗത്തുള്ള സുന്ദരവും എന്നാൽ വ്യത്യസ്തവുമായ പ്രവിശ്യയാണ് നോവാ സ്കോഷ്യ. നോവാ സ്കോഷ്യ ഉപദ്വീപ്, കേപ് ബ്രെട്ടൻ ദ്വീപ്, ഒട്ടനവധി കൊച്ചുദ്വീപുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഈ പ്രവിശ്യ.…

Read More...